One part of me!

Fashion 10 comments

Photo:  http://www.glitterxgoth.com/about-affordable-alternative-fashion-blog/

 

Pozdrav ljudi, skoro mesec dana po završetku 2017. godine razmišljala sam dosta o godini koju ostavljam za sobom i ljudima takođe. Čini mi se da je taj spisak svake godine duži, svake godine veliki broj ljudi uđe u moj život i izađe. Nekada ostave trag, a nekada kao i da ih nije bilo. Stičem utisak da ovaj brz i kratak život ne oprašta neke greške i loše poteze, da nas često natera da izađemo iz naše zone komfora. A ja kao svako živo biće na ovoj planeti imam taj izražen instinkt za “preživljavanjem i zaštitom”. Štitimo se od lošeg vremena, “jakog” sunca i loših ljudi. Snagu crpimo iz različitih izvora.

Ono što sam želela sa vama da podelim jesu zapravo moje smernice ili pravila. Čime se ja to vodim i na koji način održavam svoje samopouzdanje i pre svega svoj mir.  Dosta dugo mi je bilo potrebno da shvatim da mi je nešto ovako u životu potrebno. Potreban mi je bio kurs.

 • Ono što sam ja odlučila, a to je da prestanem da izmišljam izgovore za svoj posao ili zadatak koji nisam obavila ili završila na vreme. Dakle, naučila sam da preuzmem odgovornost. Teškog srca priznajem! Odgovornost utiče na to da imate veće samopouzdanje, jer nećete kasniti sa vašim zadacima i samim tim ćete uvek biti spremni! Ono što sam prihvatila kao činjenicu jeste upravo kada nečemu ili nekome sebe dajete maksimalno, da li je to u pitanju ispit, posao, ljubav ili prijateljstvo u velikom broju slučajeva će vam se vratiti, pa čak i onda ako ne urodi plodom taj vaš trud. To samo znači da vam se sprema još nešto bolje i da je to trenutna faza. Faze pada svi imamo, jel tako? One nisu prijatne kao faze uspeha, ali su takođe bitne i važne kao sama faza uspeha jer upravo tada možemo “pribeležiti” naše greške i da se makar potrudimo da ih više ne pravimo.

 

 • Ono što mi je teško palo možda najviše od svega, a to je “brisanje” iz života osobe koje meni lično ne donose dobro. Verujem da svi vi imate jednu takvu osobu u svom životu i da vam je žao da prekinete kontakt sa njom. Meni je lično žao što vam ovo moram napisati, ali takve osobe neće same otići i neće se promeniti na bolje, makar za vas. Uvek će biti tu negde u blizini ili kako ja to volim da kažem “zakačene za nogavicu”. Vrlo će biti ažurne da vas podsete na stvari koji vi “ne možete” da uradite ili da možda niste dovoljno dorasli nekom zadatku ili da vas “spuste na zemlju”. Rušiće samopozdanje koje se kod nekih osoba teško gradi. Ne zaista, nisu vam potrebne takve osobe u životu. Prvo sve što želite to i možete, drugo sami sebi uređujte i kreirajte život. Ne dozvolite da vas trenutna samoća baci u “prijateljstvo” sa takvom osobom. Ja sam imala situacija kada bih se nakon svakog našeg druženja i “kafenisanja”, vratila kod kuće sa “podočnjacima do poda”. Energija je danas jako postala “skupa”. 🙂 Zaštite svoju maksimalno moguće.

 

 • Jedna jako zanimljiva stavka jeste upravo to što sam počela da pričam i pišem o stvarima za koje nisam verovala da bi mogle da se ostvare, neki bi rekli maštala sam. Ali ja sam na kraju zapravo počela da verujem u to i da one su počele zaista da se događaju. Ja volim da kažem živim svoje snove. Ovo vam je usko povezano i sa samopouzdanjem, u početku nećete verovati sebi i da možda ćete morati u nekim situacijama da se napravite hrabri i samouvereni i ako to niste, ali vremenom ćete to i postati. Mnogo puta sam se preznojila i umrla od straha, ali sam neke situacije i događaje posmatrala kao pa neku vrstu “prezentovanja i svojih pet minuta”, ok ovo je tvoja šansa da se sada pokažeš.

 

 • “Bolest” 21. veka jesu zapravo ove naše društvene mreže i “savršeni” životi koji se plasiraju. Tu postoji jedno veliko ”ALI” i zparavo mi je uvek bilo detinjasto što pametne glavice na osnovu lepog i uređenog Instagram profila zaključuju da je nečiji život savršen. Život je daleko mnogo više od jedne lepe fotografije na Instagramu na primer. Zašto vam onda ruše snove i samopouzdanje dobro uređene fotografije?!

 

 • Takođe, jedna jako bitna stavka. Danas svako za svakoga može nešto loše prokomentarisati. Moj vam je savet da se uvek vodite onim “KO JE NEŠTO REKO, A NE ŠTA!”. Da li ste sreli uspešnu i ostvarenu osobu ili osobu koja je jednostavno zadovoljna svojim životom da “hejtuje” i omaložava neku drugu osobu i nečiji rad ? Ja nisam. Posebno ukoliko se nađete u situaciji da taj “HEJT” bude na nekoj društvenoj mreži. Verujte mi da to uopšte neće narušiti sliku o vama, samo o toj drugoj osobi. I nikada sebi ne dozvoljavajte da se spustite tako nisko i da odgovorite na tako nešto. Zaista je smešno i pre svega jako vulgarno. Iz prostog razloga, osoba koja ima konstruktivan problem će doći kod vas direktno i popričati sa vama. Sve ostalo je samo primitivno ljubomorisanje i narušava ugled pre svega osobe koja upućuje hejt. Što nam zapravo govori da problem druge osobe nije zapravo u vama već u njenom lošem stavu da ne kažem gluposti. Razmislite dobro sledeći put kada vas ovako nešto pogodi i naruši vaš mir. Ja lično znam da se našalim i uputim poruku iz čiste “sprdnje” ali nikada ne lično u smislu da ciljano napadam nekog određenog i da mu samim tim besplatno učinim uslugu i poklonim “medijski prostor”.

 

 • Ono što će vas dodatno ojačati jeste forsiranje onih stvari za koje smatrate da su baš za vas. To je ta zona komfora, osobe koje “stasaju” kada je reč o sampouzdanju i pronađu sebe vrlo često izlaze iz nje. Za početak radite na sebi u zoni komfora pa tek onda kada steknete sigurnost pokušajte da imate “izlet” i da eksprerimentišete.

 

Zaista se nadam da se ovo moje razmišljanje vama dopalo, smatram da je tema pravo osveženje. Takođe, da će nekome od vas pomoći ili makar vas zabaviti. Jedva čekam da čujem utiske.

 

Hello people, almost a month after the end of 2017, I’ve been thinking a lot about last year and the people I leave behind. It seems to me that this list is every year longer, every year a great number of people go through my life. Some leave traces in my life and some do not. I get the impression that this fast and short life does not forgive some mistakes and bad moves, that often makes us out of our comfort zone. And as every living being on this planet, I have this expressive instinct for “survival and protection”. We protect ourselves from bad weather, “strong” suns and bad people. We draw strength from different sources.

What I wanted to share with you is actually my guidelines or rules. What do I do and how I keep my self-cultivation and, above all, my peace. It took me a long time to realize that something like this in life is necessary to me. I needed a course.

 • What I have decided is to stop making excuses for my job or task that I have not done or completed on time. So, I learned to take responsibility. Responsibility influences that you have greater confidence, because you will not be late with your tasks and you will always be ready! What I have accepted as a fact is precisely when you give something to someone or to yourself, whether it is an exam, a job, a love or a friendship in a large number of cases will come back to you, and even then if that effort fails. It just means that you are getting ready for something better and that this is the current phase. They are not pleasant as a success story, but they are also important because then we can “record” our mistakes and at least try to make them no longer.

 

 • What is most difficult for me is to “erase” from my life those people who do not personally bring me good. I believe that you all have one such person in your life and that you are sorry and you can not to stop contacting her. I am personally sorry that I have to write this to you, but such persons will not change for the better, even for you. It will always be around you somewhere or how I like to say “hooked” to you. It will be very up to date to remind you of things that you can not do or that you may not be able to reach and to “put you down” back to earth. It will ruin the self-cultivation that some people hardly build. You do not need such a person in your life. You can do everything you want., arrange yourself and create your own life. Do not let your current loneliness cast you into a “friendship” with such a person. Energy has become very “expensive” today. Do not waste your life energy for them.

 

 • One very interesting thing is that I started to talk and write about things that I did not believe could be achieved, some would say I imagined. But in the end, I actually started to believe and than they really started to happen. I like to say that I living my dreams. This is closely related with our confidence, at first you will not believe in yourself and in some situations you may have to make yourself brave and confident, even if you are not, but in time you will become it. Many times I been scared, but I watched some situations and events as a kind of “my five minutes,”. In that moment I knew, this is my chance to show what I can do.

 

 •  The 21st century “illness” is actually this social network and the “perfect” lives that are being marketed. And it always was childish to me the fact that the smart heads on the basis of a beautiful and well-arranged Instagram profile conclude that one’s life is perfect. Life is far more than just a beautiful photo on Instagram for example. Why your dreams and self-confidence break down well-arranged photos?!

 

 • Also, one very important thing. Today, everyone can comment on something bad for everyone. Have you met a successful and accomplished person or person who is simply satisfied with his life and “hates” and despises another person and someone else’s work? I’m not. Especially if you find yourself in the situation that this “hate” is on the social network. Believe me that it will not at all disturb the picture of you, just about that other person. And never let yourself go down so low and respond to that. For a simple reason, a person who has a constructive problem will come to you directly and talk to you. Everything else is just primitive jealousy and disrupts the prestige of this person. What actually tells us that the problem of another person is not actually in you, but in her bad attitude not to say nonsense. Think well the next time when this kind of thing hits you and disturbs your peace. I personally know how to send a message but never personally in terms of targeting to someone specifically, and to make a free service for that person and to give him free “media space”.

 

 •  What will strengthen you is to force those things that you think are right for you. It is this zone of comfort. For starters, work on yourself in the comfort zone, and then when you get ready, try to have a “trip” and to express yourself.

 

I really hope that you like this, I think that the topic is a real refreshment. Also, it will help some of you or at least entertain you. I can not wait to hear the impressions.

Author Tamara Životić

10 Comments

Leave a Reply